پوشش های چوبی

  • سیلر با قابلیت پوست خوری بالا و ضدآب
  • رنگ های مخصوص چوب به صورت فوری و دوجزئی
  • کلیرکوت های مخصوص چوب به صورت پلی استر ایستاده ، نیم پلی استرمات وبراق و کلیرکوت دوجزئی پلی یورتان کاملا ضدخش
  • پوشش مخصوص چوب برای فضای بیرونی مقاوم در برابر نور خودشید و عوامل محیطی
  • رنگ های صنعتی
  • رنگ های مقاوم در برابر خوردگی